Jämställdhetsplan

2023-04-27

Inledning och övergripande vision

Den här jämställdhetsplanen syftar till att hjälpa oss som bolag att arbeta jämställt i alla aspekter av bolaget med alla diskrimineringsgrunder i åtanke. Genom att arbeta strukturerat med planen årligen, vill vi säkerställa medvetenhet om risker, visa på vilka åtgärder som kan och bör göras samt ge mandat och ansvar för att löpande arbeta i och mot en organisation fri från diskriminering.

Hur planen tagits fram

Genom diskussion i styrelse, bland medarbetare och sammanfattat av VD.

Uppföljning av föregående års planerade åtgärder

Varje år går vi igenom jämställdhetsplanen, för att kartlägga och åtgärda. Detta initieras av styrelsen och genomförs av VD.

Arbetsförhållanden

Arbetsmiljöfrågor lyfts månadsvis i medarbetargruppen och alla uppmuntras att enskilt lyfta behov, utmaningar och önskemål som kan förbättra arbetsförhållanden för var och en eller i grupp, direkt till VD. Därefter ska VD utreda och åtgärda problemen tillsammans med medarbetaren/rna.

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor

Idag har bolaget en lönesättning som baseras på företagets förmåga i kombination med personalens utbildningsnivå, kompetens, relevant erfarenhet och förmåga.

Rekrytering och befordran

Vi har en rekryteringspolicy som guidar i hur vi ska agera och tänka i rekrytering för att välkomna och behandla alla lika sett till de olika diskrimineringsgrunderna och fokusera på kompetens och förmåga för att styra val i rekrytering. Policy för befordran finns och syftar till att ge alla chansen att lika prövas mot en potentiell ny tjänst eller befordran.

Utbildning och övrig kompetensutveckling

Utbildning och övrig kompetensutveckling avgörs i dialog med VD och utifrån varje individs behov och intresse i kombination med företagets aktuella och framtida behov.

Föräldraskap

Företaget möjliggör för var och en som jobbar i bolaget att anpassa sin arbetsplats och arbetstid så att det underlättar föräldraskap samtidigt som vi värnar om att skydda den anställdes arbetsro. En balans mellan familjeliv och arbetsliv ska vara möjlig. Vi ska ta hänsyn till föräldraskap vid förläggning av möten, samt ha acceptans för avbrott kopplade till kontakt med barn.

Trakasserier

Varken sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Om anmälan om trakasserier tas emot, skall arbetsgivaren genom närmaste chef tillsammans med VD agera skyndsamt. Det första steget är att utreda vad som har hänt. Andra steget är att genomföra skäliga åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

Könsfördelning

Bolaget följer fördelning av kön i team, på ägarlistan samt i styrelse och strävar efter en jämn fördelning mellan könen.

Uppföljning av denna plan

Styrelsen initierar och VD genomför arbetet med uppföljning av denna plan årligen.

Göra planen känd

för information kring frågorna. Samtidigt strävar vi att i regelbundna möten, månatligen ta upp frågan om arbetsmiljö och då belysa även jämställdhetsarbetet.

sv_SESwedish
Rulla till toppen