4 ways to increase your happiness level

Everyone wants to be happy

The vast majority would probably answer that they want to be happy if asked, but the answers to what makes you happy would certainly vary. Now researchers have identified 4 areas that are important for feeling happy and the clever thing is that the vast majority of people can help themselves to raise their level of happiness.

Feel meaning

The first point is that you need to feel meaning, have a purpose in what you do and have goals to reach. You can ask yourself if you think what you do during the day feels meaningful and if the answer is no, the tip is to create a change. It could be changing jobs but could also be something as simple as setting a goal and working toward it. If you’re not used to setting and working towards goals, it is good to start small, like taking a morning walk one day a week for a month. When you have completed your small goal, you can set a bigger one and feel that you are actually able to reach the goals.

Belonging

Feeling and having a sense of belonging is one of the most important ingredients and the nice thing is that you can find a sense of belonging in many ways. It can be among family and friends or at work. It can be by contributing something and reaching a goal together with other people. You can even feel a sense of belonging by feeling seen by someone else. You can therefore create belonging by saying hello in the morning to your colleagues, it is likely that they will say hello back and together you have made sure that everyone feels seen that day.

Psychological wealth

The third point to feeling happiness is to create variety for yourself, something that creates psychological wealth. Again, the variety doesn’t have to be that big, it can be enough to talk to someone in the lunchroom that you don’t normally talk to, or go to a lecture about something interesting and hang out with others who have the same interests for a while. Or why not take a walk somewhere you don’t usually go?

Hedonic happiness – a moment of joy

The last point on the list is to create moments where you just focus on having fun, without thinking about other things. Again, what’s considered fun is very different from person to person, but a tip is to think like a small child who lets loose. Do something that just brings joy without caring what others think.

Find happiness in everyday life

The point of having an understanding of the 4 points is that you can help yourself create happiness and you can find it in everyday life. Sure, you can get a rush of happiness from winning something or buying something, but it disappears as quickly as it came. By working a little every day to find meaning, belonging, psychological richness and moments of joy, you build a solid foundation for feeling happiness.

4 sätt att höja din lyckonivå

Lyckliga vill alla vara

De allra flesta skulle nog svara att de vill vara lyckliga om de får frågan, men svaren på vad som gör dig lycklig skulle säkert variera. Nu har forskare identifierat och sammanställt 4 områden som är viktiga för att känna lycka och det fiffiga är att de allra flesta kan hjälpa sig själva att höja sin nivå av lycka.

Känna mening

Den första punkten är att man behöver känna mening, att ha ett syfte med det man gör och ha mål att nå. Man kan Känna mening
Den första punkten är att man behöver känna mening, att ha ett syfte med det man gör och ha mål att nå. Man kan fråga sig själv om man tycker det man gör på dagarna känns meningsfullt och om svaret är nej är tipset att skapa en förändring. Det kan vara att byta jobb men kan också vara något så enkelt som att sätta ett mål och arbeta för att nå det. Om du är ovan att sätta och jobba mot mål är det bra att börja litet, som att ta en morgonpromenad en dag i veckan i en månad. När du har klarat ditt lilla mål kan du sätta ett större och känna att du faktiskt klarar av att nå målen.

Tillhörighet

Att känna och ha en tillhörighet är en av de viktigaste ingredienserna och de fina är att man kan hitta en känsla av tillhörighet på många sätt. Det kan vara bland familj och vänner eller på jobbet. Det kan vara genom att bidra med något och nå ett mål tillsammans med andra människor. Man kan till och med känna tillhörighet genom att man känner sig sedd av någon annan. Du kan alltså skapa tillhörighet genom att säga hej på morgonen till dina kollegor, det troliga är att de hälsar tillbaka och ni har tillsammans sett till att alla känner sig sedda den dagen.

 

Psykologisk rikedom

Den tredje punkten för att känna lycka är att skapa variation för sig själv, något som skapar psykologisk rikedom. Återigen behöver variationen inte vara så stor, det kan räcka med att prata med någon i lunchrummet som man normalt inte gör, eller gå på en föreläsning om något intressant och umgås med andra som har samma intressen en stund. Eller varför inte promenera någonstans där du inte brukar gå.

Hedonisk lycka – en stund av glädje

Den sista punkten på listan är att skapa tillfällen där man bara fokuserar på att ha roligt, utan att tänka på andra saker. Återigen är det väldigt olika för människor vad man räknar som roligt, men ett tips är att tänka som ett litet barn som släpper loss och göra något som bara skänker glädje utan att bry sig om vad andra tycker.

Hitta lycka i vardagen

Poängen med att ha förståelse för de 4 punkterna är att man kan hjälpa sig själv att skapa lycka och att man kan hitta den i vardagen. Visst kan man få ett lyckorus av att vinna något eller köpa en sak men det försvinner lika fort som det kom. Genom att arbeta lite varje dag med att hitta mening, tillhörighet, psykologisk rikedom och en stund av glädje bygger man en stadig grund för att känna lycka.

 

sv_SESwedish
Rulla till toppen