3 tips when you need to ask for help

Asking for help can be difficult

It can often feel discouraging to ask for help with something, and researchers have looked at what the reason might be. They have concluded that it is because it makes you feel like a failure or that it’s difficult to disturb someone else. But those are feelings that lie with the person asking for help, the person being asked doesn’t think about it the same way.

Most people want to help!

The fact is that most of us enjoy helping others because it makes us feel both good and appreciated. However, this requires that you get a chance to spend time on and understand the task you are helping to solve, otherwise, it can have the opposite effect.

3 tips when asking for help

If it’s not something incredibly urgent, there are three things you can think of when asking for help to make it easier for the person who is asked:

– be specific!

It becomes easier to understand both what to help with and how long it might take if you know exactly what is involved. For example, if you ask someone to read a text, say what exactly the person is supposed to do. Is it proofread or to provide feedback? By being specific, you can avoid misunderstandings.

– give a time frame or a deadline.

If you ask someone for help, you cannot assume that they can immediately drop everything else and help. Therefore, check when you need feedback/ a solution and let the person you are asking for help decide when it is suitable, before the deadline.

– thank and give recognition.

Make sure to thank the person for the help, it means a lot when you put time and energy into helping. Additionally, if you are going to present the solution to someone else, please give credit to the person who helped. To lift up others who have been involved and contributed is not to show yourself weak, but rather to show yourself strong and competent to be able to ask for help when you need it and that you can work as a team.

Källa: Stanford Universitet

 

3 tips när du behöver be om hjälp

Det kan vara svårt att be om hjälp

Ofta kan det kännas motigt att be om hjälp med något och forskare har kikat på orsaker det detta. De har kommit fram till att det beror på att man känner sig misslyckad eller att det är jobbigt att störa någon annan. Men det är känslor som ligger hos den som ber om hjälp, den som får frågan tänker inte på det på det sättet.


De flesta vill hjälpa!

Faktum är att de allra flesta gärna vill hjälpa andra, för det gör att man mår bra och känner sig uppskattad. Det förutsätter dock att man får en chans att lägga tid på och förstå uppgiften man ska hjälpa till att lösa, annars kan man få en motsatt effekt.


3 tips när man ska be om hjälp

Om det inte är katastrof och väldigt akut finns det tre saker man kan tänka på när man ska be om hjälp för att underlätta för den som får frågan:

– var specifik!
Det blir lättare att förstå både vad man ska hjälpa till med och hur lång tid det kan tänkas ta om man vet exakt vad det gäller. Om du t.ex ber någon att läsa en text tala om vad det är exakt personen ska göra. Är det att korrläsar eller att komma med feedback. Genom att vara specifik kan man undvika missförstånd.

– ge en tidsram eller en deadline.
Om man ber någon om hjälp kan man inte förutsätta att de kan släppa allt annat direkt och hjälpa till. Stäm därför av när du behöver återkoppling/ en lösning och låt personen du ber om hjälp bestämma när innan deadlinen det passar.

– tacka och ge erkännande.
Se till att tacka personen för hjälpen, det betyder mycket när man lagt tid och energi att hjälpa till. Om du dessutom ska presentera lösningen för någon annan, ge gärna erkännande till den som hjälpte. Att lyfta upp andra som varit med och bidragit är inte att visa sig svar, snarare att visa sig stark och kompetent att kunna be om hjälpa när man behöver det och att man kan jobba som ett team.


Källa: Stanford University

sv_SESwedish
Rulla till toppen